Obchodné podmienky

Obchodné a platobné podmienky:

I. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou VERCAJCH CENTRUM uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu.

II. Nákup v obchodnom dome Vercajch môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými podmienkami.

III. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

IV. Pri registrácii musí zákazník vyplniť osobné údaje , ktoré od neho vyžaduje formulár registrácie. Tieto údaje budú použité len pre vnútornú potrebu obchodného domu VERCAJCH CENTRUM.

V. Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu, spracovaný systémom obchodu.

VI. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

VII. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky

VIII. Vo vlastnom záujme a v záujme zlepšenia služieb, je kupujúci povinný sledovať svoju objednávku a v prípade, že nedostane objednaný tovar alebo upozornenie o pozastavení objednávky, do 48 hodín, kontaktovať distribučné oddelenie na t.č. 045 - 5320 372.

IX. V súčasnosti je možné objednávanie iba na dobierku, kde sa platba uskutočňuje pri dodávke tovaru kuriérom v hotovosti kuriérovi.

 

UPOZORNENIE: elektronický obchod spoločnosti VERCAJCH CENTRUM, posiela potvrdenia a výzvy elektronickou poštou, preto si vo vlastnom záujme skontrolujte nastavenia Vášho poštového serveru a Vašej elektronickej poštovej schránky.Dodacie podmienky:


I. Doprava tovaru je po celom území Slovenskej republiky pre všetkých nakupujúcich určený individuálne. Tovar sa doručuje kuriérskou službou.

II. Obchodný dom sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uviedol v registračnom formulári ako adresu trvalého pobytu.

III. Ak si zákazník zásielku neprevezme z dôvodu neprítomnosti, tovar mu bude po skontaktovaní zaslaný na jeho náklady.

IV. Vzhľadom na to, že spoločnosť VERCAJCH CENTRUM distribuuje tovar rôznymi druhmi obchodu, môže nastať ojedinelá situácia, že Vami objednaný tovar sa minie, kým systém spracuje Vašu objednávku. V tomto prípade si spoločnosť VERCAJCH CENTRUM, po upozornení kupujúceho elektronickou poštou, vyhradzuje právo na zrušenie objednávky.


Uplatnenie reklamácie:


I. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená : „Faktúru – daňový doklad“, „Dodací-záručný list prevádzkovateľa“, „Záručný list výrobcu“ (ak ho výrobca tovaru poskytuje).

II. Zákazník berie na vedomie, že vady tovaru je možné reklamovať len na základe dokladov preukazujúcich oprávnenie s tovarom disponovať ( faktúra, obal z tovaru, záručný list, prepravný list, dodací list ).

III. Zákazník je povinný pri preberaní zásielky túto vizuálne prehliadnuť ešte za prítomnosti dopravcu. Ak sa pri prevzatí tovaru vyskytnú vady( viditeľné poškodenie, nekompletnosť tovaru a pod.), je zákazník povinný spísať výhrady do prepravného listu s presným popisom poškodenia, zásielku neprevezme. Zároveň tieto skutočnosti oznámi obchodnému domu Vercajch bezodkladne telefonicky.

IV. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémne neobvyklých podmienkach.Copyright (c) 2012 www.ravi.sk | Plastové okná za super cenu pre každého | All rights reserved. | Webdesign 4all.sk.